klantenservice

Bestellen, verzenden, retourneren

Bestellen

 • Heb ik een account nodig om iets te kunnen bestellen?
  Nee, Je hebt geen account nodig om iets te kunnen bestellen.
 • Kan ik een product bestellen dat niet op voorraad is?
  Nee, wanneer een product niet op voorraad is kan het niet besteld worden via de webwinkel. Meestal is een product nog wel te bestellen. Stuur een mail naar info@deensewinkel.nl en geef aan om welk product het gaat. We laten je zo spoedig als mogelijk weten of en wanneer het product weer op voorraad is. We reageren altijd op de mail maar soms komt ons antwoordt terecht in de ongewenste mailbox.
   
 • Kan ik een bestelling ook laten inpakken?
  Ja, een bestelling kun je kostenloos  laten inpakken als cadeautje. Stuur een mail waarin je aangeeft dat je jouw cadeautje graag ingepakt wilt hebben.  

   

 • Kan ik een bestelling ook op een ander adres laten bezorgen?
  Ja, je kunt je bestelling op een ander adres laten bezorgen. Je kunt dit aangegeven tijdens de bestelprocedure bij ‘bezorgen op ander adres’. Heb je ook artikelen bestelt die je zelf wilt hebben dan kunnen we je bestelling niet voor je in tweeën splitsen. De gehele bestelling wordt naar één adres verzonden.

 

Verzenden

 • Hoe wordt de bestelling verzonden?
  Je bestelling wordt zorgvuldig verpakt en verzonden via DHL. De door de fabrikant verpakte producten laten we in de verpakking zitten.
   
 • Hoe lang duurt het voordat ik de bestelling ontvang?
  In de meeste gevallen wordt je bestelling binnen 2-3 werkdagen, na betaling van je bestelling, bij je thuis bezorgd. De levering naar het buitenland kan wat langer duren.
    

Retourneren

 • Wat te doen als ik een product wil retourneren?
  Graag de producten zorgvuldig inpakken en versturen naar Deensewinkel, Beukenlaan 53, 7271 JL, Borculo.
  Zodra het product binnen is wordt het door ons gecontroleerd. Wanneer alles ok is krijgt u van ons het bedrag, behorende bij het product terug.
  De kosten die u maakt om het product naar ons te sturen zijn voor uzelf.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DK deensewinkel en op alle met DK deensewinkel aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door DK deensewinkel is ingestemd. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DK deensewinkel in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.6 DK deensewinkel behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.7 Door het gebruik van de internetsite van DK deensewinkel en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
1.8 DK deensewinkel is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van DK deensewinkel zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 
2.2 DK deensewinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.3 De overeenkomst komt tot stand, door het plaatsen van een schriftelijke (ook e-mail), mondelinge (ook telefonisch) of elektronische (via de internetsite) bestelling dan wel opdracht bij DK deensewinkel en de aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door DK deensewinkel d.m.v. een toegezonden orderbevestiging/factuur naar het door de klant opgegeven e-mail adres.
De klant en DK deensewinkel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van DK deensewinkel gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DK deensewinkel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen 
3.1 De door DK deensewinkel vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. 
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 
3.4 DK deensewinkel kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: 
– betaling vooraf; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op rekening NL73 KNAB 0730 0133 16 ten name van DK deensewinkel onder vermelding van besteldatum en factuurnummer. 
– betaling kan via Ideal, overschrijving, Klarna, creditcard, bancontant, SOFORT banking en Belfius Direct net.

Artikel 4 Levering 
4.1 DK deensewinkel heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In de regel worden de bestelde artikelen binnen twee tot drie werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd.
4.2 Indien een product tijdelijk niet op voorraad is kan dit ook niet besteld worden. Eveneens worden er geen naleveringen gedaan.
4.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
4.4 De administratie- en verzendkosten zijn gratis vanaf € 20,00 binnen Nederland en gratis vanaf € 30,00 naar België en Duitsland.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan DK deensewinkel verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan DK deensewinkel zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht
6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Daar het om handgemaakte stukken en natuurlijke materialen gaat dient de klant rekening te houden met geringe afwijkingen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u DK deensewinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DK deensewinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan DK deensewinkel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. 
6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt DK deensewinkel zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van de geretourneerde producten, van het door de Klant aan DK deensewinkel betaalde. 
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid 
7.1 DK deensewinkel is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DK deensewinkel. DK deensewinkel is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
7.2 Indien DK deensewinkel, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
7.3 Het is mogelijk dat DK deensewinkel op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. DK deensewinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
7.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht;
• Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
• Indien beschadiging is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.

Artikel 8 Overmacht 
8.1 In geval van overmacht is DK deensewinkel. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

Artikel 9 Intellectueel eigendom 
9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij DK deensewinkel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DK deensewinkel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

Artikel 10 Persoonsgegevens 
10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door DK deensewinkel vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 
– het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres 
– het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site 
10.2 DK deensewinkel neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 
10.3 DK deensewinkel verstrekt geen klantgegevens aan derden. 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 12 Diversen 
12.1 DK deensewinkel is gevestigd op Beukenlaan 53, 7271 JL Borculo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 9181337.
12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan DK deensewinkel,
Beukenlaan 53, 7271 JL Borculo of naar het e-mail adres info@deensewinkel.nl